En rik historia och en värdefull natur


De lättbearbetade och väl dränerade jordarna runt Femsjö odlades tidigt. Fornfynd och ett trettiotal fornlämningar visar att människor har vistats i området sedan långt före Kristi födelse. Läget nära den gamla svensk-danska gränsen gjorde att livet i byn tidvis blev turbulent. Femsjö härjades svårt under krigen på 1500- och 1600-talen. Utan motstånd från den svenska krigsmakten kunde de danska krigsskarorna tidvis härja fritt. Socknen låg under vissa perioder helt öde.

I socknen finns det totalt 27 sjöar med nästan 11 kvadratkilometer vattenareal och dessutom många trolska skogsgölar. Sjöarna Femmen (1349000 Ö, 6308000 N) och Håknasjön (1347500 Ö, 6306500 N) är grunda sjöar med rikt fågelliv. De tre Färgensjöarna utgör det största sjösystemet. Vid Ibro (1349500 Ö, 6313200 N) finns en fin badplats i Mellanfärgen. Stora Frillen (1346300 Ö, 6307300 N) minskades genom sänkning på 1880-talet och dess omgivningar uppvisar nu en säregen naturmiljö med uddar och öar mellan sjöytor och myrar. Lilla Frillen (1345500 Ö, 6308500 N) är en källsjö med klart vatten. Både Femsjöbor och besökare njuter av detta klara fina vatten vid badplatsen i Frillalt (1345700 Ö, 6308700 N). För den fiskeintresserade finns rika möjligheter. Fiskekort säljs för de flesta större vatten och mot en liten avgift kan man på vissa ställen också hyra båt.

Det finns stora skogsområden och flera myrområden av vildmarkskaraktär. Av socknens totala landyta på nära 71 kvadratkilometer är omkring 70 % skogsmark (50 kvadratkilometer eller 5 000 hektar) och omkring 24 % myrmark och berg där det inte växer stora träd. Det finns bara omkring 1,8 kvadratkilometer (180 hektar) åker och omkring 1,3 kvadratkilometer (130 hektar) bete. Jordbruksmarken utgör därmed mindre än 5 % av all mark inom socknen.

En kyrkby med kyrka, prästgård och skola

Folkskolan
Hilding Ahlkvist med skolbarn 1918-1919. Bild: Joel Andersson

Femsjö kyrkby är samlad på ett sätt som är typiskt för en småländsk by. Mitt i byn ligger kyrkan. Andra fina hus är folkskolan från 1878 och prästgården från 1854. Skolverksamheten lades ner år 1984. Skolan har senare renoverats med varsam hand. Skolbyggnaderna inrymmer nu privata lägenheter och lokaler som nyttjas som ”naturskola” för skolbarn från andra delar av Hylte kommun. Ett rum i småskolan har gjorts till vandrarhem som besökare kan hyra.

En ”världskändis”

Bland alla människor som vuxit upp i Femsjö finns en ”världskändis”. Elias Fries, prosten Theodor Fries’ son, föddes i byn år 1794. Elias blev sedermera en ansedd vetenskapsman och hans arbete med att klassificera svampar har stor betydelse än idag. Ibland kallas han för svamparnas Linne’ eller mykologins fader. Den unge Fries vandrade ofta omkring i byarna i Femsjö socken. Han botaniserade och antecknade och 1810 hade den då blott 16-årige ynglingen fått ihop nog med kunskap för att sammanställa allt till en liten skrift om floran i Femsjö.

Friesmuseet

I anslutning till Femsjö prästgård finns ett litet museum, ”Friesmuseet”, där dokumentation av Fries’ arbete kan visas för allmänheten. Där finns även samlingar av föremål som på ett eller annat sätt haft anknytning till Fries. Museet invigdes 1978 och inryms i en liten sidobyggnad till prästgården. Det har till syfte att bevara och hedra minnet av Elias Fries.

Den stora gula prästgårdsbyggnaden är inte den byggnad som Fries växte upp i. Den tidigare prästgården låg på en plats på tomten där det nu står en stor ask. Den planterades på 1860-talet. Minnesstenen vid asken sattes upp 1932. På stenen återges namnen på fyra ”Friesare” som på olika sätt hade anknytning till bygden. Prästgårdsbyggnaden är nu en privat bostad.

I ”Friesmuseet” finns dels ett rum med föremål och information om Fries, dels ett litet rum med ”Lars Magnus Lavins bibliotek”. I ett tredje rum finns ytterligare föremål med anknytning till bygden, bland annat en bonadsmålning av Per Svensson i Duvhult (1787-1862).

Gula spåret med röda slingan

I anslutning till byn finns en omkring 4 km lång vandringsled genom naturskön miljö. Gula Spåret startar här intill. När man går vandringsleden passerar man genom ett reservat som Växjö Stift förbundit sig att bevara för framtiden. Från Dullaberget (1349800 Ö, 6310200 N) har man en betagande utsikt över Färgensjöarna. Mer information finns på en särskild skylt vid spårets början.

Hembygdsföreningens samlingar

Femsjö hembygdsförening vårdar viktiga delar av kulturarvet. Föreningen har samlingar av äldre föremål från trakten och sköter underhållet av kyrkstallarna och hembygdsstugan ”Haggården”.

I Femsjö är vi inte trångbodda!

Befolkning

I och med att Halland blev svenskt blev det med tiden fredligare i Femsjö eftersom det inte längre var en gränstrakt. Befolkningen ökade och 1749 bodde det 370 personer i socknen. Folkökningen var påtaglig under ett drygt århundrade därefter för att nå en topp med 906 personer år1886. Därefter minskade befolkningen åter. Många utvandrade till Amerika och senare även åt många andra håll. Nu bor det i Femsjö bara omkring 250 personer och befolkningen är därmed åter nere på 1600-talets nivå.

Jämfört med Europa och även jämfört med många andra delar av Sverige är Femsjö en verklig glesbygd. Det bor i genomsnitt mindre än fyra personer per kvadratkilometer. Detta kan man jämföra med Sveriges genomsnitt på ungefär 20 personer, Nederländernas genomsnitt på 380 och Bangladesh med omkring 1000. Om man skulle ställa ut alla Femsjöbor med jämna mellanrum skulle det bli 500 meter mellan var och en! Holländarna skulle bara få 50 meter mellan sig hemma i Nederländerna och i Bangladesh blir det bara 30 meter mellan varje person. Man kan också uttrycka detta som att varje Femsjöbo har omkring 27 hektar mark och 4 hektar vatten att röra sig på! I Nederländerna ska i stället fyra personer samsas om varje hektar. Det finns med andra ord gott om plats att röra sig på både för oss som bor i Femsjö och för älgar och andra vilda djur.

Besökare hälsas välkomna!

Barn_får
Robert och Stig Andersson vaktar får och getter. Bild: Joel Andersson

Vi som bor i Femsjö har alltså gott om plats och ser gärna att besökare kommer till vår socken, njuter av naturen och lär sig om vad folk här har gjort förr och gör nu. Den här informationsplatsen innehåller information om allt från istid till nutid. Det finns mycket att läsa och lära. Vi rekommenderar att Du tar tid på Dig. Det bästa är att bara studera en eller några få skyltar vid ett besök. Vi tycker att vi har mycket att dela med oss och ser gärna att Du kommer tillbaka flera gånger.

Service

Några av oss som bor i socknen kan erbjuda mat och
logi. Stugor och hus finns att hyra och fiske och ridning erbjuds. Information om service och fritidsaktiviteter finns samlad på en särskild informationstavla vid infarten till parkeringsplatsen här vid skolbyggnaden.

Vår svenska allemansrätt…och skyldighet

I Sverige har alla sedan urminnes tid rätt att vistas i naturen även om marken är privatägd. Var och en av oss, antingen vi kommer från när eller fjärran, kan promenera i skogen och även plocka svamp och bär. Blommor får man också plocka, fast inte de som är fridlysta. Det finns fridlysta växter i Femsjö, t.ex. blåsippa och alla vilda orkidéer.

Vår allemansrätt medför också skyldigheter. Det är inte tillåtet att göra vad som helst. Man får till exempel inte orsaka skada genom att hugga grenar av levande träd. Eld måste handskas med försiktighet. Om det är torrt och hög brandrisk råder eldningsförbud som givetvis måste respekteras. Alla har en skyldighet att visa hänsyn och inte störa andra. Privata tomter ska respekteras och man ska naturligtvis inte gå inom synhåll från någons hus om man inte har något särskilt ärende. Om man råkar komma nära någons hus där det är någon hemma är det bra att gå fram och berätta vem man är och varför man har kommit. En del skogsbilvägar har bommar som hindrar biltrafik eller skyltar som anger att biltrafik inte tillåts. Dessa begränsningar ska också respekteras.

På hösten pågår det ibland jakt i skogarna och då måste försiktighet iakttas så att jakten inte störs. Givetvis vill vi inte hitta skräp i naturen så ta med allt som blir över hem igen. Hur hittar Du rätt? Här intill sitter en stor och detaljerad karta över socknen. De olika byarnas namn och gränser finns markerade. I kartans kanter finns koordinater angivna. Dessa koordinater är de som används i GPS (RT 2.5 gon V 0:-15). På en del av skyltarna här anges namn på platser i socknen. Efter en del av namnen finns platsens koordinater angivna. Med hjälp av den sifferkombinationen kan Du lista Dig till var platsen finns.

Många har hjälpt till

Den här informationsplatsen har vi som bor i Femsjö tagit initiativ till och utformat. Vi har också tagit fram informationen. Flera organisationer och företag har bidragit ekonomiskt.

Vi Femsjöbor tackar för detta stöd.